Nasza firma jest partnerem projektu pt„Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 10. Energia; Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne).

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.03.2021

Lider projektu: Powiat Starogardzki

Partnerzy projektu: Gmina Miejska Skórcz, BONUS M.G., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARKADA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SZARAFIN, Rent Inwest Galeria Bursztynowa Sp. z o.o.

Wartość projektu: 5 142 027,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 491 415,80 zł

O projekcie:

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Skórcza i powiatu starogardzkiego poprzez zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, produkowanej w generacji rozproszonej.

Projekt realizowany jest w Skórczu, który charakteryzuje się silnym zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem węgla oraz pyłem zawieszonym PM10. Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu i Miasta oraz w obiektach czterech przedsiębiorstw, w tym naszym – w sumie na 13 obiektach. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 0,74 MW. Natomiast efekt ekologiczny wyniesie 571,17 tony równoważnika CO2 na rok oraz pyłu zawieszonego PM10 1,848 tony na rok.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest drugim – po projekcie budowy systemu zaopatrzenia w ciepło opartego o kogenerację – elementem budowy wyspy energetycznej w Skórczu. Zrealizowanie tej koncepcji podniesie znacząco bezpieczeństwo energetyczne miasta, poprawi bilans energetyczny, a dzięki wielu korzyściom związanym z polepszeniem stanu środowiska naturalnego, poprawi standard życia lokalnej społeczności.